Reglament Règim intern

 

Reglament General de Règim Intern i informació de les normes de regulació d’us de les instal·lacions del Club de Tennis Els Gorchs

 

Títol preliminar.- Disposicions de caràcter general

El present reglament regula els drets i obligacions de socis i sòcies en les relacions de convivència dins el marc social, quan no es trobin expressament previstes i plenament desenvolupades en els Estatuts Socials. Les relacions esmentades afectaran també les que tinguin causa amb possible gent convidada, amb el personal, empleats del club i amb qui col·labori en les seves diverses activitats.

És potestat del club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o social que es produeixin en ocasió o com a conseqüència de les seves activitats. L’exercici d’aquesta potestat, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions i les sancions aplicables són l’objecte d’aquest reglament.

Cada soci i sòcia tindrà present, en tot moment, que l’ús de la seva llibertat dintre del marc social ve limitat on comença l’ús del dret a la llibertat que assisteix la resta, per les normes estatutàries, pels preceptes d’aquest Reglament de Règim Intern, pels acords que adopti l’Assemblea General i pels adoptables per la Junta Directiva en l’exercici de les seves funcions.

La Junta Directiva es reserva el dret d’admissió quan així es cregui convenient per el benestar del Club.

 

TÍTOL I: DRETS I OBLIGACIONS DE SÒCIES I SOCIS

Article 1. – L’incompliment de les normes contingudes en aquest reglament donarà lloc a la consideració d’infracció i a la conseqüent amonestació o sanció, d’acord amb la gravetat o la reincidència de les faltes, les quals tindran la consideració de lleus, greus i molt greus.

Les diferències que sorgeixin entre les persones sòcies seran sotmeses a procediment de mediació entre si i per les persones interessades. En cas de no arribar a un acord satisfactori per ambdues parts podran acudir als tribunals ordinaris.

Article 2. - El patrimoni social és un dret comú al qual tenen participació tots els socis i sòcies en virtut de la seva condició, i han de vetllar en tot moment per a la seva conservació i millora, tot evitant qualsevol acte que pugui perjudicar-lo.

Els socis o sòcies tindran l’obligació de fer que fills i filles menors respectin el que està previst en aquest Reglament i, si la minoria d’edat ho fa necessari o convenient, tindran cura de la seva continua vigilància per evitar molèsties a terceres persones o danys en les instal·lacions, béns o serveis.

Article 3. - Qualsevol tipus de dany que es causi a les instal·lacions, béns o serveis en virtut de conducta o conductes negligents motivarà la tipificació de la falta i la imposició de la corresponent sanció, sense perjudici d’exigir les responsabilitats civils destinades a restituir al club del perjudici econòmic  causat pel dany, la responsabilitat arribarà a mares i a pares pel que fa als actes o conductes anòmales imputables a les seves filles o fills menors.

Article 4.- Tant la incorporació com l’expulsió d’un soci o d’una sòcia de l’entitat, seran atribució mitjançant acord de la Junta Directiva.

Article 5. - Es consideraran convidades totes aquelles persones, sense distinció de parentiu, d’edat ni de sexe i que presentades i acompanyades per una sòcia o soci, desitgin fer ús de les instal·lacions de l’entitat, complint en tot moment les normes d’utilització de les mateixes. Tanmateix, per dur a terme la invitació necessitarà adreçar-se a la recepció del club i identificar-se com a tal, i abonar en la quantitat que determini la Junta Directiva o utilitzar una invitació.

Es consideraran visitants les persones que presentades i acompanyades d’un soci o una sòcia, entrin en el recinte de l’entitat, sense dret a gaudir de l’ús de les instal·lacions.

Del comportament de les persones convidades i visitants, i del compliment de tot el que preveu aquest reglament, n’és responsable, moral i materialment davant l’entitat, la o el soci que les presenti i acompanyi.

Article 6. - Es defineix com a quota social la contraprestació econòmica que ha d’abonar el o la sòcia per tal d’adquirir els drets reconeguts en els Estatuts Socials de l’entitat i destinada al manteniment ordinari de les instal·lacions i infraestructures.

Les quotes socials de manteniment es cobren anticipadament, segons acord previ, per mesos, trimestres, semestres o anualment, mitjançant efectiu o rebut girat contra l’entitat bancària i compte que el soci o la sòcia designi.

Seran per compte de la sòcia o del soci les despeses que es produeixin pel pagament fora de termini de les quotes.

Article 7.- Quan un soci “degui a l’entitat les quotes ordinàries o extraordinàries, corresponents a sis mesos per qualsevol tipus de servei prestat

pel club i després que li hagi estat reclamat i que se li hagi donat un termini  prudencial dintre del qual el pugui fer efectiu”. La junta directiva del club, podrà    donar-lo de baixa per impagament de quotes.

Article 8.- Quan un soci acumuli més de tres rebuts pendents de pagament per qualsevol tipus de quota i després d’haver-li reclamat el deute, serà privat de fer ús de les instal·lacions del club.

Article 9.- Quan un soci degui un rebut per qualsevol activitat esportiva, a l’iniciar-se el següent trimestre de l’activitat, no podrà continuar practicant aquesta mentre no liquidi el deute pendent.

Article 10.- Quan un soci tingui un rebut pendent de pagament per qualsevol concepte, no podrà inscriure’s a cap activitat extra del club.

Article 11.- Un cop començada l’activitat esportiva, no es retornarà l’import ja pagat sinó és per una causa de força major (lesió, malaltia...) i sempre acompanyat d’un justificant. La no assistència no serà motiu de devolució de l’import ja pagat.

Article 12.- Tot soci que causi baixa del club amb rebuts pendents de pagament, no podrà fer ús de les instal·lacions com a convidat, mentre no liquidi el deute pendent.

Article 13.- És obligació de la sòcia o del soci posar en coneixement de l’administració de l’entitat tant els canvis de domicili com els que afectin a la domiciliació dels pagaments

Article 14.- No es pot treure menjar ni begudes fora del recinte del bar- restaurant o terrasses ni, en cap cas, es pot llençar a terra cap objecte ni llençar-ne les deixalles.

Qui sigui cap de família és responsable dels fills i de les filles menors d’edat. Els desperfectes i altres abusos que ocasionin i que comportin una possible sanció que el privi d’entrar a les instal·lacions de l’entitat, han de ser abonades sempre per la o el cap de família.

Queda prohibit patinar, jugar a pilota, utilitzar bicicletes, patinets, etc. en els recintes o llocs que no estiguin especialment indicats per desenvolupar aquestes activitats. Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’animals en tot el recinte de l’entitat.

En el cas que es trenqui un recipient de vidre o similar, qui en sigui responsable ha d’avisar immediatament els empleats o les empleades de l’entitat per tal que els retirin i netegin evitant d’aquesta forma que ningú en prengui mal.

L’entitat no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions, per aquest motiu, es prega a tots els socis, sòcies, persones convidades i visitants que tinguin cura en tot moment de les seves pertinences.

Els objectes trobats romandran a la recepció de l’entitat durant un mes.

És obligatori utilitzar equipament i calçat adequats per a cadascuna de les activitats i serveis esportius.

A la vegada, totes les sòcies, socis, persones convidades i visitants hauran de tenir un comportament cívic i respectuós tant amb empleades i empleats de l’entitat com amb la resta de la col·lectivitat, i caldrà que adeqüin la seva conducta en tot moment als cànons de la bona educació i costums. La mateixa conducta i comportament haurà de ser observada respecte a les instal·lacions i béns materials de l’entitat i es procurarà el seu bon ús i conservació.

 

TÍTOL II: ACTIVITATS ESPORTIVES I SERVEIS

A)   PISTES DE TENNIS I PÀDEL

Article 15. - Poden fer ús de les pistes de tennis i pàdel tots els socis i les sòcies de l’entitat que estiguin al corrent de les seves obligacions socials d’acord amb el que es disposa en els Estatuts Socials i aquest Reglament.

L’horari d’ocupació de les pistes de tennis i pàdel és de les 9:00 del matí fins a les 22:00 del vespre, feiners o festius.

1.- El temps d’ocupació de les pistes de tennis serà de 1 hora per tenis individual i 1 hora i 30 minuts pels dobles.

2.- En el cas del pàdel, el temps d’ocupació podrà ser d’una hora o d’una hora i trenta minuts.

3.- Normes de sol·licitud i ocupació de pistes de tennis:

 • La reserva de les pistes de tennis s´ha de fer a l’oficina del club, personalment en els horaris d’obertura del club i no es permet reserves anticipades i ni en nom d’un altre.
 • Les pistes s’assignaran per rigorós ordre correlatiu a l’horari disponible i, sense preferència per cap pista.
 • Sempre que hi hagi pistes lliures, s’assignaran abans que les plenes.
 • Si en el moment de l’hora assignada, els usuaris que han fet la reserva no ocupen la pista, aquesta podrà ser assignada de nou a altres que la sol·licitin.
 • Si transcorregut el temps assignat no hi ha més usuaris que vulguin ocupar la pista, els jugadors poden allargar el seu temps de permanència.
 • La sol·licitud i ocupació de pista només es podrà fer per un soci, una sola vegada en horari de matí i una sola vegada en horari de tarda. Sempre que no hi hagi pistes buides.
 • Si un soci o sòcia que ha jugat tornés a ocupar una pista, aquesta serà la primera pista que haurà de sortir, en el cas que hi hagi demanda de pistes per part d’altres socis.
 • No podran entrar a les pistes de tenis o pàdel, els nens de 3 anys o menors, encara que vaguin acompanyats dels seus pares.

4.- Segons l’època de l’any i l’horari oficial, es determinarà per la Junta Directiva, l’horari en què es podrà sol·licitar la reserva de pista.

5.- Normes de sol·licitud i ocupació de pistes de pàdel:

 • Per la reserva de les pistes de pàdel, es permet la reserva anticipada amb un màxim de 2 dies d’anterioritat per els socis, i al mateix dia per els no socis.
 • El responsable de la reserva serà el soci que l’ha reservat.
 • Les pistes s’assignaran per rigorós ordre correlatiu a l’horari disponible i, sense preferència per cap pista.
 • Sempre que hi hagi pistes lliures, s’assignaran abans que les plenes.
 • Si en el moment de l’hora assignada, els usuaris que han fet la reserva no ocupen la pista, aquesta podrà ser assignada de nou a altres que la sol·licitin.
 • Si transcorregut el temps assignat no hi ha més usuaris que vulguin ocupar la pista, els jugadors poden allargar el seu temps de permanència.
 • La sol·licitud i ocupació de pista només es podrà fer per un soci, una sola vegada en horari de matí i una sola vegada en horari de tarda. Sempre que no hi hagi pistes buides.
 • Si un soci o sòcia que ha jugat tornés a ocupar una pista, aquesta serà la primera pista que haurà de sortir, en el cas que hi hagi demanda de pistes per part d’altres socis.
 • No podran entrar a les pistes de tenis o pàdel, els nens de 3 anys o menors, encara que vaguin acompanyats dels seus pares.

6.- El vestit de tennis i pàdel serà el reglamentari per a cadascun dels esports i, el calçat adient a cadascuna de les instal·lacions. És obligatori l’ús de samarreta en totes les instal·lacions. El personal del Club està facultat per fer les advertències corresponents per utilitzar el vestit o calçat inadequat.

7.- En el cas d’inclemències meteorològiques o de força major, el club es reserva el dret d’anul·lar les reserves.

8.- Les incidències que es produeixin a l’hora d’aplicar les normes abans esmentades, seran resoltes per la Comissió Esportiva de la Junta Directiva.

9.- CAMPIONATS

Per als partits de campionat el jutge àrbitre assignarà una pista i un horari que en cas de ser modificat pels socis, s’haurà de notificar al jutge encarregat i a recepció.

Tots els equips del club que ens representen als campionats, oficials o no, tan de tennis com de pàdel, hauran de ser formats exclusivament per socis/es o empleats del club.

Els campionats organitzats pel club o els disputats pels equips  representants del club, podran ocupar la totalitat de les pistes sempre que el número de participants o partits així ho obligui i prèvia comunicació als socis.

B)    PISCINA

Article 16. - A l’hora d’utilitzar la piscina, cal observar les següents normes:

1.- Abans d’entrar a l’aigua cal passar per la dutxa.

2.- És recomanable l’ús de xancletes de bany per tal de deambular per les voreres de la piscina i els seus voltants.

3.- No és permès fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes de la piscina.

4.- En els recintes de la piscina no són permesos caps tipus de joc o activitat perillosa, tals com saltar, empènyer, esquitxar, enfonsar ningú, o practicar jocs o activitats que comportin un risc físic.

5.- A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.

6.-S’hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursets i altres activitats.

7.- No és permès el bany a persones sòcies i convidades que tinguin ferides obertes, afectacions cutànies o malalties contagioses.

8.- Es recomana que aquelles persones que pateixin alguna afectació cardiovascular, respiratòria o de tipus epilèptic, consultin al seu servei mèdic prèviament a l’inici de l’activitat aquàtica, la qual, de resultar compatible, és aconsellable que la practiquin acompanyades.

9.- És obligatori acceptar i obeir les indicacions del personal tècnic i resta de personal empleat.

10.- Es prohibeix menjar i portar begudes als recintes de la piscina.

11.- Es prohibeix l’entrada d’animals.

12.- Els i les menors de 14 anys han d’anar en companyia d’una persona adulta per poder fer ús de les instal·lacions aquàtiques. L’edat mínima per fer-se càrrec d’un menor són 18 anys.

13.- Es prega a tots els usuaris i usuàries que respectin l’activitat esportiva i oci de la resta, evitant crits i sorolls molests, així com utilitzar, sobretot, els bidons de deixalles i papereres.

14.- No s’estableix en la piscina, cap tipus de reserva o tracte preferent per a la utilització de gandules, cadires o para-sols, i queda també prohibit dipositar en aquests espais efectes personals per tal de reservar-se el lloc.

15.- No es permès entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.

16.- Quan dintre de les instal·lacions del club es portin a terme estades o qualsevol tipus d’activitats dirigides, aquestes sempre estaran sota la supervisió d’una persona responsable i contractada a l’efecte.

17.- En el cas de la piscina, l’horari oficial per l’ús de la piscina amb servei de socorrista és el que està exposat en el tauler. L’ús de la piscina fora dels dies i horaris assenyalats és en tot cas per compte i risc de l’usuari, declinant el Club de tennis Els Gorchs qualsevol responsabilitat.

C)    VESTIDORS, DUTXES I SAUNES

Article 17. – Les normes a tenir en compte són:

1.- En els vestidors es prohibeixen els envasos i objectes de vidre i altres matèries que puguin comportar un perill en cas de trencar-se. Així mateix està prohibit menjar.

2.- Es prohibeix la utilització de les saunes a totes aquelles persones que tinguin problemes de tensió o cardiopaties greus i varius.

3.- Resta prohibit entrar a les saunes qualsevol tipus de menjar o beguda així com llançar aigua o altres líquids en els escalfadors.

4.- No és recomanable la utilització de les saunes a les i als menors de 14 anys. En qualsevol cas, hauran d’anar amb una persona adulta i sota la seva responsabilitat.

5.- Es recomana la utilització de xancletes en el recinte tant dels vestidors, dutxes, saunes.

6.- Es recomana pel bé comú, que no es malbarati aigua, així com que el temps emprat a la dutxa sigui el just i necessari.

7.- Es prega fer ús de papereres i cubells de deixalles, i es procuri no embrutar els sanitaris.

8.- És aconsellable no portar objectes de valor o, en qualsevol cas, tenir cura dels efectes personals en tot moment.

9.- Es prega avisar el personal empleat de l’entitat davant de qualsevol anomalia o desperfecte.

D)    SALA GIMNÀS

Article 18. – Abans d’utilitzar aquest equipament, cal observar les següents normes:

1.- Els usuaris menors de 14 anys no tenen accés a la sala. Només hi podran accedir els menors entre 12 i 14 anys que necessitin fer un entrenament a nivell específic sempre i quan tinguin el permís corresponent del club i estiguin acompanyats del seu entrenador.

2.- No es permet entrar a la sala amb bosses, aliments, ni ampolles de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació consideri inconvenient.

3.- És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell.

4.- Després d’utilitzar un aparell s’ha d’eixugar la suor. Es pot utilitzar per a tal fi el paper higiènic que hi ha a la sala.

5- S’ha de recollir el material utilitzat i tornar-lo a deixar al lloc corresponent. Al deixar els pesos al terra aneu amb compte.

6.- Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell a qui estigui esperant.

7.- No és permès entrar amb el tors nu, mullat, amb roba de carrer o amb calçat inadequat. Per accedir a la sala s’ha d’anar amb roba d’esport i calçat esportiu amb la sola neta.

8.- Cal dur la indumentària esportiva adequada. No és permès calçar sabatilles que prèviament hagin estat utilitzades en altres activitats.

E)    SALA DE TV I SALONS SOCIALS

Article 19.- Les sòcies i socis tindran present que tots i cadascun dels salons i dependències tenen de manera permanent o transitòria una determinada funció, assignable per la junta directiva i, per tant, tenen l’obligació de respectar-la de manera estricta per fer compatible el millor aprofitament comú. És tipificable qualsevol conducta anòmala que contravingui aquesta directriu.

No es permetrà fumar d’acord amb la legislació vigent en cada moment. Queda totalment prohibida la manipulació dels aparells d’aire condicionat, vídeo o reproducció d’imatge o so per part dels socis; serà necessària la presència de personal de l’entitat per fer-ho.

 

TÍTOL III: REGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL

Article 20. - D’acord amb el que està previst en els Estatuts de l’entitat Club de tennis Els Gorchs, es desenvolupa en aquest apartat el règim disciplinari i jurisdiccional previst en el Capitol VII (articles 74è a 86è) dels Estatuts.

És potestat del club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o social que es produeixin en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de les seves activitats. L’exercici d’aquesta potestat, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions, i les sancions aplicables, són l’objecte d’aquest reglament.

Article 21. - POTESTAT DISCIPLINÀRIA.

L’exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans següents:

a)   Infraccions relacionades amb les regles del joc: A jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

S’aplicaran, per remissió, la classificació i la relació de les regles de joc que contemplin els Estatuts o reglaments de les federacions esportives a què correspongui el joc o la competició organitzades amb caire intern pel club, i es qualificaran de lleus, greus o molt greus.

b)   Infraccions relacionades amb la conducta esportiva: A la Junta Directiva, previ informe de la Comissió Esportiva i a proposta de la Comissió de Règim Interior.

S’aplicaran, per remissió, la classificació i la relació de les infraccions contra la conducta esportiva lleus, greus i molt greus que tipifica l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

 c)    Infraccions relacionades amb la conducta associativa: A la Junta Directiva a proposta de la Comissió de Règim Interior.

Article 22. - Les faltes comeses poden ser lleus, greus i molt greus.

Es consideraran FALTES LLEUS:

a)   L’incompliment o desobediència de les normes dictades o que es puguin dictar en el futur i que formin part del Reglament de Règim Interior de l’entitat, sempre que aquestes transgressions no tinguin més transcendència ni comporti perjudici per a l’entitat, per als seus òrgans rectors, per al personal empleat de l’entitat o per a la resta de gent associada.

b)   La utilització inadequada dels serveis,materials i instal·lacions de l’entitat per negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.

c)   Qualsevol acte que comporti una desatenció, desconsideració o falta de respecte envers la resta de sòcies i socis o empleats i empleades, sempre que aquest acte estigui absent de gravetat i que no transcendeixi públicament ni impliqui una conducta que ocasioni molèsties a altres persones, tals com crits, curses, jocs violents, etc.

Es consideraran FALTES GREUS:

a)   L’incompliment de la sanció, quan un soci o una sòcia hagi comès una falta lleu.

b)   Quan en el període de dos anys, la persona que és sòcia hagi comès tres faltes lleus de diferent naturalesa i hagi estat amonestada o sancionada per part de la Junta Directiva.

c)   La desobediència o l’incompliment de les normes d’utilització del recinte, dels serveis i de les seves instal·lacions així com les disposicions de la Junta Directiva i Federativa, les quals es comuniquen mitjançant circular o bé s’exposen en el tauler d’anuncis de l’entitat o bé figuren en els Estatuts o reglaments.

d)   La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i alteracions de l’ordre o de les activitats que s’estiguessin practicant en aquell moment en el recinte de l’entitat.

e)   El comportament que pertorbi el benestar general, encara que no perjudiqui directament una tercera persona.

Es consideraran FALTES MOLT GREUS:

a)   L’incompliment d’una sanció per la comissió d’una falta greu.

b)   Quan, en el període de dos anys, s’hagin comès dues faltes greus de diferent naturalesa.

c)   Quan s’hagi comprovat que un soci o una sòcia ha comès un acte de transcendència pública, dins o fora del recinte de l’entitat, i que perjudiqui la reputació i el prestigi de l’entitat i/o de les persones associades, les quals estan corporativament considerades.

d)   Quan dintre del recinte social, s’hagi comès una agressió física, un ultratge o una provocació, de paraula o de fet.

e)   Els mateixos atacs de l’anterior apartat, comesos fora del recinte de l’entitat, produïts contra directives, directius o personal empleat de l’entitat, per raó dels seus càrrecs o per les funcions que hi desenvolupen.

f)   L’embriaguesa o estats d’intoxicació d’altres substàncies de manera reiterada i escandalosa, conducta delictiva o que atempti greument contra la convivència social.

g)   Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol classe de béns de l’entitat o de les sòcies i els socis i personal empleat.

h)  L’actitud o conducta que d’una manera generalitzada atempti notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el si de l’entitat i entre les persones associades.

i)   La falta de pagament durant 3 mesos de qualsevol quota o import, meritat per l’entitat.

j)   Deslluir (pintades, grafits...) les instal·lacions de l’entitat, tant esportives, socials, administratives, lúdiques, com decoratives i enjardinades.

Article 23. - Sancions

Les sancions que es podran imposar per les infraccions lleus, greu o molt greus relacionades amb les regles de joc o la conducta esportiva seran: lleus, greus o molt greus relacionades amb la conducta associativa:

 Per FALTES LLEUS:

a)   Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.

b)   Suspensió del dret a entrar al recinte de l’entitat i fer ús de les seves instal·lacions i serveis, durant un termini màxim de 15 dies.

c)   Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys materials causats a l’entitat, a les sòcies i els socis o al personal empleat.

Per FALTES GREUS:

a)   Suspensió dels drets corresponents a la condició de sòcia o soci, per un període que oscil·la entre 16 dies i 6 mesos. Durant el període de compliment d’aquesta sanció, s’hauran d’abonar les quotes establertes.

b)   Amb independència de l’establert al punt anterior, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys ocasionats a l’entitat, a la resta de sòcies i socis o al personal empleat.

Per FALTES MOLT GREUS:

a)   Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci o sòcia, per un període d’entre 6 mesos i un dia i dos anys. Mentre duri la vigència de la sanció, s’hauran d’abonar les quotes establertes.

b)   Expulsió   definitiva,   amb  la   corresponent   pèrdua  de  tots  els   drets, nomenaments, etc. en l’entitat.

c)   Sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys ocasionats a l’entitat i a sòcies i socis o al personal empleat.

Article 24. - Procediment sancionador.

La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb les regles de joc o la conducta esportiva, s’ajustarà als procediments i les normes que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

La imposició de sancions a causa de les infraccions relacionades amb la conducta associativa es farà prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari que s’ajustarà a les normes següents:

a)   La Junta Directiva, tan aviat com tingui coneixement d’una infracció, acordarà la incoació d’un expedient disciplinari i nomenarà entre els seus i les seves membres, un instructor o instructora. Aquest acord es comunicarà fefaentment al soci o sòcia afectada. La Junta Directiva, abans d’acordar la incoació de l’expedient, podrà disposar facultativament la pràctica d’aquelles informacions prèvies que cregui convenients.

b)   Un cop iniciat l’expedient, la instructora o instructor disposarà la pràctica de totes les actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració de l’interessat o interessada, declaracions de testimonis, aportació documental o qualsevol diligència.

c)   Un cop finalitzada aquesta fase, l’instructor o instructora de l’expedient presentarà un informe-proposta a la Junta Directiva, i aquesta decidirà entre el sobreseïment i arxiu de l’expedient, o la imputació a la interessada o interessat del plec de càrrecs i se li comunicarà de forma fefaent i per escrit.

d)   El plec de càrrecs comprendrà una relació dels fets que s’imputen al soci o a la sòcia, i li concedirà un termini no inferior a cinc dies naturals perquè pugui presentar per escrit el plec de descàrrecs i la proposta per a la pràctica de proves que consideri adients a la seva defensa.

e)   Un cop passat el termini per presentar el plec de descàrrecs i, si cal, practicades les proves proposades, la Junta Directiva dictarà resolució en el termini màxim de 30 dies hàbils.

f)   La resolució de la Junta Directiva podrà ser exculpatòria per a la persona expedientada, tot disposant el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, o condemnatòria, amb la determinació de la sanció que li imposi. En ambdós supòsits, la resolució serà motivada, se li notificarà de forma fefaent, i l’advertirà del recurs procedent, si n’hi ha, i del termini per interposar-lo.

Article 25. - Recursos contra les sancions.

a)   Les sancions acordades per jutges o àrbitres a les infraccions sancionades amb les regles de joc, de partits o competicions socials o interns organitzats pel Club de tennis Els Gorchs, són inapel·lables.

b)   Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva per infraccions contra la conducta esportiva es podrà interposar, en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la federació catalana corresponent.

c)   Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva per infraccions relacionades amb la conducta associativa, i també contra qualsevol altra decisió de tipus societari no esportiu aprovada per la Junta Directiva, es podrà formular l’oportuna reclamació davant l’autoritat judicial en el termini de 20 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

La interposició dels recursos assenyalats en el present article no suspèn l’executabilitat dels acords objecte del recurs, llevat que hi concorrin circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l’òrgan revisor federatiu o judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de la interessada o interessat.

A mesura que l’entitat ampliï els seus serveis i instal·lacions, i per tal de regular-ne els usos, la Junta Directiva disposarà les corresponents normes d’utilització les quals encara que hagin estat dictades amb posterioritat, també formaran part del Reglament de Règim Interior.